กลับ

รับสมัคร พยาบาลวิชาชีพ

บริษัท มิตรไมตรีการแพทย์ จำกัด

งานประจำ
สัมภาษณ์ออนไลน์รับด่วน

จำนวนที่รับ 15 อัตรา

ลักษณะงาน

1. ปฏิบัติการพยาบาลตามมาตรฐานวิชาชีพ ในการให้การพยาบาลแก่ประชาชนทุกกลุ่มอายุ ทั้งกลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยง กลุ่มที่มีปัญหาสุขภาพกายและจิต ภาวะเจ็บป่วยเรื้อรัง ผู้ป่วยระยะสุดท้าย และผู้พิการ เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับบริการที่มีประสิทธิภาพสูงสุด 2. จัดระบบบริการพยาบาลที่มีความหลากหลายของการบริการพยาบาล ส่งเสริม ป้องกัน ดูแลรักษา และฟื้นฟูสุขภาพ ที่สอดคล้องกับภาวะสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ตามมาตรฐานที่กำหนดเพื่อให้สอดคล้องกับงานบริการปฐมภูมิที่กำหนดของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 3. บริการคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพที่ซับซ้อนและปรังปรุงบริการพยาบาลที่สอดคล้องกับภาวะสุขภาพของประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ ตามมาตรฐานที่กำหนด เพื่อให้สอดคล้องกับงานบริการปฐมภูมิที่ของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 4. ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติการพยาบาล เพื่อนำไปสู่การแก้ปัญหา และปรับปรุงพัฒนาระบบบริการแก่ผู้รับบริการอย่างต่อเนื่อง 5. ให้ความรู้ที่ถูกต้องในการดูแลสุขภาพตนเอง ควบคู่กับพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสมแก่ประชาชนในพื้นที่ เพื่อเป็นมาตรฐานในการให้บริการตามวิชาชีพ 6. เฝ้าระวังและติดตามผู้ป่วยและผู้รับบริการในพื้นที่รับผิดชอบที่มีภาวะเสี่ยงทางสุขภาพ เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับการดูแลรักษาอย่างต่อเนื่องและมีความปลอดภัยสูงสุด 7. พัฒนาความรู้อย่างสม่ำเสมอ เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติการพยาบาลสำหรับดูแลผู้รับบริการที่มีประสิทธิภาพ 8. พัฒนามาตรฐานการพยาบาลที่สอดคล้องกับปัญหาด้านสุขภาพของพื้นที่ เพื่อให้เป็นแนวทางการปฏิบัติที่เหมาะสมกับบริบทในแต่ละพื้นที่ 9. ส่งเสริม ป้องกัน ดูแลรักษา ฟื้นฟูสุขภาพประชาชน ที่เป็นปัญหาเฉพาะพื้นที่ เพื่อให้ประชาชนรอบเขตพื้นที่ให้บริการ ได้รับการดูแลที่เหมาะสมและเฉพาะเจาะจงกับปัญหาและความต้องการ

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. ได้รับปริญญาตรีพยาบาลศาสตร์บัณฑิตขึ้นไป หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางการพยาบาล 2. มีใบประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้น 1 3. มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานทางการพยาบาล งานส่งเสริมสุขภาพ 4. มีความรู้ความเข้าใจในมาตรฐานทางการพยาบาล การให้บริการ ตามนโยบายของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

เงินเดือน/ค่าตอบแทน

24,000 - 30,000 บาท

สวัสดิการ

  • ประกันสังคม
  • โบนัส
  • ค่าล่วงเวลา
  • ค่าคอมมิชชัน
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • ที่พัก
- ส่วนลดค่ารักษาพยาบาล

จำนวนวันและเวลาทำงาน

08.00 - 19.00 หรือ 09.00 - 20.00 น. หยุด 6 วัน/เดือน

บริษัทเอกชน

ประเภทธุรกิจ : โรงพยาบาล/คลินิค

องค์กรสุขภาพ เพื่อทุกชุมชน องค์กรที่ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค ฟื้นฟู ตลอดจนการดูแลผู้ป่วยเรื้อรังอย่างต่อเนื่อง ... ดูเพิ่มเติม

ที่อยู่

115 ม.9 บางพูด ปากเกร็ด นนทบุรี 11120

ข้อมูลติดต่อ

ปัณฑารีย์ (เอย) (เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล)

092-438-9559

https://www.mithmitreeclinic.com/th/home

ได้งาน ที่ฝึกงาน ชัวร์ 100%เมื่อสร้างเรซูเม่ฝากไว้กับเรา

สร้างเรซูเม่ออนไลน์ กับ INTERNTH ดียังไง ?

เรามี Ai แนะนำงาน ช่วยคัดกรองงานที่เหมาะกับโปรไฟล์ของคุณ มาให้เลือกอัตโนมัติ

แชร์เรซูเม่ของท่านในรูปแบบ Link URL หรือ QR Code ได้เลย

อีเมลแจ้งเตือนอัตโนมัติ เมื่อบริษัทกดเชิญร่วมทำงาน หรือคุณสมัครงาน

กราฟแสดงผล จำนวนบริษัทที่เปิดดูเรซูเม่ของคุณในแต่ละวัน

Encryption Resume เข้ารหัสบัญชี ความปลอดภัยสูง

internth resume